Ga naar main content
Privacy Policy

Privacy Policy

Lees deze Privacy Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door je persoonsgegevens te delen op onze Website www.mamzel.eu, door ons te contacteren per e-mail/per telefoon of door het overmaken van een vraag/klacht, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy.

MAMZEL BV met maatschappelijke zetel te Klaverbladstraat 19B, 3560 Lummen met ondernemingsnummer BE0826.957.563 (hierna “wij”, “ons” of “onze”) verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kan je terecht bij de beheerder van de site MAMZEL BV (hierna “Website”) via info@mamzel.eu.

 

Artikel 1: welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

1.1. Mamzel verwerkt in het kader van haar werkzaamheden jouw Persoonsgegevens. Het gaat daarbij om:

 • Categorie 1, op basis van cookies: je IP-adres en details over je bezoek op onze Website zoals je surfgedrag;

 • Categorie 2, bij registratie of via één van de invulformulieren op onze Website: je naam en voornaam, eventueel de naam van je bedrijf en BTW-nummer, adresgegegevens, je e-mail en eventuele andere gegevens die je ons overmaakt in het vrije invulveld;

 • Categorie 3, als je ons belt, mailt of met ons chat: je e-mailadres en/of telefoonnummer, evenals de gegevens die je zelf vrijgeeft;

 • Categorie 4, bij inschrijving op onze nieuwsbrief: je e-mailadres; je voor- en achternaam;

 • Categorie 5, bij het plaatsen van een bestelling: je naam en voornaam, eventueel de naam van je bedrijf en BTW-nummer, adresgegevens en je e-mail.

1.2. Mamzel kan je Persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen:

a. Door je registratie en gebruik van de Website;

b. Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technieken om een aantal persoonsgegevens te verzamelen. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, zie ons cookie beleid.

Artikel 2: waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

2.1. Algemene doeleinden: Mamzel zal je Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor:

 • Categorie 1: Het verzorgen en verbeteren van onze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming bij je eerste bezoek aan onze Website en voor de optimalisatie van de gebruikerservaring bij een volgend bezoek;

  • Jouw technische informatie mogen wij verwerken omdat je enerzijds hiervoor toestemming geeft via de ‘cookie’-banner (zie verder) en anderzijds omdat het kadert in ons gerechtvaardigd belang om onze Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren. Win-win voor ons allebei dus.
 • Categorie 2 en 3: Het beantwoorden van vragen en informatieverzoeken, met als rechtsgrond het uitvoeren van een dienst waarom je hebt verzocht;

  • Wanneer je ons mailt, belt of met ons chat, verwerken we de gegevens die jij op dat moment met ons deelt. Door ze met ons te delen, geef je daarvoor de toestemming. Als jouw vragen gaan over een offerte of bestelling, dan verwerken we je data met als rechtsgrond de uitvoering van de contractuele overeenkomst.
 • Categorie 2, 3 en 4: Direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties door Mamzel zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten dan wel je expliciete, voorafgaande toestemming als je nog geen klant bent bij Mamzel. Je kan op elk ogenblik aangeven dat je niet langer onze nieuwsbrieven wil ontvangen via de opt-out mogelijkheid in onze nieuwsbrieven of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon;

  • Voor het versturen van onze nieuwsbrief of (gepersonaliseerde) reclame zullen wij je op voorhand om jouw toestemming vragen. Je hebt altijd de mogelijkheid om deze toestemming terug in te trekken, waarna je dergelijke communicaties van ons niet langer zal ontvangen. Gemiste kans, lijkt ons dat.
  • We versturen nieuwsbrieven naar bestaande klanten met nuttige informatie over de reeds gekochte producten, updates over gelijkaardige producten en inspiratie. Dat doen we op basis van een legitiem belang.
 • Categorie 5: De levering en facturatie van door jou bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom je verzocht hebt en waarvoor de verwerking van je Persoonsgegevens noodzakelijk is of omdat de wet dit vereist of nog omdat Mamzel daartoe een gerechtvaardigd belang heeft.

  • De gegevens die strikt noodzakelijk zijn om te leveren of om de bestelling te registeren, mogen we verwerken met als rechtsgrond de uitvoering van de overeenkomst, m.n. jouw bestelling. Zonder jouw naam, adresgegevens en bijkomende leverinformatie kunnen wij onmogelijk de bestelling op het juiste adres en bij de juiste persoon leveren. Het is dan ook noodzakelijk dat wij deze gegevens van jou verkrijgen. Verder dienen we de informatie met betrekking tot jouw aankoop te bewaren voor boekhoudkundige rechtsgronden.

 

Artikel 3: hoe wij jouw gegevens delen met derden?

Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat je Persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Mamzel zal je in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar je begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

In zeldzame gevallen kunnen wij verplicht zijn om Persoonsgegevens bekend te maken op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij proberen je naar best vermogen vooraf te informeren, tenzij dat om wettelijke redenen niet kan.

Wij delen jouw gegevens soms met derden wiens diensten we gebruiken in het kader van jouw bestelproces en bestelling. Je gegevens kunnen worden doorgegeven aan en verwerkt door software- en cloudleveranciers, financiële partners, logistieke partners of elke andere derde die partij is in of een rol speelt bij jouw bestelling. De actuele lijst kan worden verkregen op eenvoudig verzoek per mail. Wij zorgen bij elke doorgifte aan derden voor de gepaste veiligheidsmaatregelen ten aanzien van jouw persoonsgegevens, onder meer door het afsluiten van verwerkers- overeenkomsten waar nodig.

Wij proberen steeds maximaal gebruik te maken van Europese leveranciers en proberen jouw gegevens telkens waar mogelijk binnen Europa te houden. Als we toch beroep moeten doen op niet-Europese derden zorgen we ervoor dat je gegevens buiten Europa even veilig zitten als hier in Europa. Zo sluiten we waar nodig Standaard Contractuele Clausules af met deze partners en zorgen we voor bijkomende waarborgen.

Artikel 4: hoe lang houden wij jouw persoonsgegevens bij?

We bewaren je Persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van elke verwerking. 

 • Klantenprofiel: als je 5 jaar geen bestelling plaatst, verwijderen we jouw klantenprofiel

 • Facturatiegegevens: je facturatiegegevens moeten we om wettelijke redenen minstens 10 jaar vanaf het kalenderjaar volgend op de laatste factuurdatum bewaren:

 • Nieuwsbrieven: als je een bestaande klant bent dan bewaren we je gegevens voor nieuwsbrieven tot 3 jaar na je laatste bestelling. Ben je geen bestaande klant en heb je toestemming gegeven voor de nieuwsbrieven, dan bewaren we je gegevens totdat je je toestemming hebt ingetrokken.

Artikel 5: wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken of om er een kopie van te vragen. Je hebt ook het recht om de verbetering of (in sommige gevallen) verwijdering van je gegevens te vragen. Je mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van je Persoonsgegevens te beperken. Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens als je daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te  verwerken overstijgen of om een eerder gegeven toestemming in te trekken. Je hebt ook steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. Je beschikt over het recht om je Persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van jouw keuze. 

Als de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op jouw eerdere toestemming, dan heb je uiteraard het recht om die toestemming in te trekken. Iedereen kan van gedacht veranderen. Laat het ons gewoon even weten en we doen het nodige.

Als je iets wil wijzigen aan je gegevens en de manier waarop we die verwerken dan kan je:

 • zelf de instellingen in jouw klantenaccount aanpassen
 • een e-mail sturen naar het volgende e-mailadres: info@mamzel.eu. 

Als je vindt dat er niet correct gehandeld wordt met jouw gegevens, dan appreciëren we het als je je in de eerste plaats richt tot ons. Alles wat we doen, is met de beste bedoelingen. Neem telefonisch contact met ons op op 0032 13 30 40 75 of mail naar info@mamzel.eu. Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan je als consument terecht bij Safeshops. SafeShops.be zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. Je kan hen bereiken via het klachtenformulier of schriftelijk: Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren, info@Safeshops.be.

Je hebt het recht om een officiële klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit als blijkt dat wij niet binnen 30 dagen passend gevolg gegeven hebben aan een verzoek op basis van één van de hierboven vermelde rechten:

GBA/APD
Drukpersstraat 35 
1000 Brussel 
Tel : +32 (0)2 274 48 00 
contact@apd-gba.be.  

Je kan desgevallend ook terecht bij de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

Artikel 6: hoe beveiligen we jouw gegevens?

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van je Persoonsgegevens te garanderen. In geen geval kan Mamzel aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de Persoonsgegevens.

Artikel 7: cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder jouw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst jouw toestemming.

Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op jouw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over jou, zoals je taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten “interne cookies”. Daarnaast gebruiken we “externe cookies”, namelijk cookies van een ander domein dan waar je je bevindt. We gebruiken de cookies en andere tracking-technologieën voor verschillende doeleinden. Meer info lees je in ons cookie beleid.