Ga naar main content
Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

Als je toch niet blij wordt van je aankoop of je hebt bedacht, laat het ons dan weten. We zoeken graag samen naar een oplossing. Bel ons op 0032 13 30 40 75, chat via de site of mail naar info@mamzel.eu. Volg je liever de officiële weg, dan lees je hieronder de wettelijke regelgeving.

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Kopers die in hun hoedanigheid van consument producten op afstand aankopen op de Website van de Verkoper.

In dergelijk geval heeft de Koper het recht om binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de Koper of een door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Koper de Verkoper (adres: 3560 Lummen, Klaverbladstraat 19B , e-mailadres: info@mamzel.eu) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Koper zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Koper is op tijd als hij de producten terugstuurt voordat de termijn van veertien (14) kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de producten komen voor rekening van de Koper.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de Koper aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten door de Koper dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

Indien de Koper de overeenkomst herroept, zal de Verkoper alle tot op dat moment van de Koper ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Koper terugbetalen binnen maximum veertien (14) kalenderdagen nadat de Verkoper op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Koper om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan de Verkoper wachten met de terugbetaling totdat hij alle producten heeft teruggekregen, of totdat de Koper heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Koper voor een andere wijze van levering dan de door de Verkoper geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

De Verkoper betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Koper de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Koper uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Koper voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Koper kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • de levering van volgens specificaties van de Koper vervaardigde producten, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten